{verify()}

'; echo flash().'';}else{echo '

登陆成功,进入会员中心
';}}}?>